Het onderwijs op onze scholen is zo ingericht dat de leerlingen in de toekomst zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij kunnen functioneren, gericht op wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Wij werken planmatig en doelgericht met aandacht voor de verschillen tussen leerlingen en hun specifieke onderwijsbehoeften. Het uitgangspunt is om de mogelijkheden van de leerlingen optimaal te ontwikkelen en te vergroten. Dit bereiken wij onder andere door het werken met een ontwikkelingsperspectief en een leerlingvolgsysteem. In het leerlingvolgsysteem wordt de streefplanning gekoppeld aan de verwachte uitstroombestemming van de leerling.

Ontwikkelingsperspectief

Bij het ontwikkelingsperspectief van een leerling brengt de school in beeld wat ze met de leerling wil bereiken. Wij doen dat op basis van alle relevante gegevens waar wij over beschikken. De school maakt daarmee inzichtelijk welke doelen ze op lange en middellange termijn nastreeft en er wordt aangegeven op welk niveau we verwachten dat een leerling uitstroomt aan het einde van de SO-periode of de VSO-periode. Het ontwikkelingsperspectief is niet bedoeld om de ontwikkeling van een leerling te volgen, maar om het onderwijsaanbod voor een leerling zo te plannen dat een leerling zich optimaal ontwikkelt. De school heeft hoge verwachtingen van alle leerlingen en dit staat in verband met de te verwachten leeropbrengsten. Wij handelen hierbij vanuit onze missie en visie. Jaarlijks zal aan de hand van de leerlingenbespreking geëvalueerd worden of het ontwikkelingsperspectief aangescherpt moet worden, zodat doelgericht en planmatig onderwijs op maat gegeven kan worden. De evaluatie van het ontwikkelingsperspectief vindt twee keer per jaar plaats: één keer per jaar in een vast deskundig team bestaande uit ouders, leraar, intern begeleider, locatiedirecteur en GZ-psycholoog en aan het einde van het schooljaar door intern begeleider en leraar gericht op de uitstroombestemming en het profiel.

Indien een leerling nieuw op school komt, wordt het ontwikkelingsperspectief binnen 6 tot 8 weken na plaatsing opgesteld en besproken met de ouders.

Profielen

Elke leerling wordt aan de hand van het ontwikkelingsperspectief gekoppeld aan een profiel. Het profiel geeft de leerroute van de leerling weer. Het profiel geeft een duidelijk beeld van de doelen waar gedurende de schoolloopbaan aan gewerkt wordt. Een profiel verdeelt de minimaal te behalen doelen aan het einde van de schoolperiode in doelen over de onderwijsjaren. Het uitstroomprofiel wordt gebaseerd op de belangrijkste leergebieden (kerndoelen) van het onderwijs. Een overzicht van de belangrijkste leergebieden en een overzicht per profiel kunt u vinden in onze schoolgids en collegegids.

Rapportage

De leraar schrijft twee keer per jaar een rapport voor de leerlingen en bespreekt deze rapportage met de ouders op de daarvoor geplande rapportageavonden. In het rapport staan de ontwikkelingen en vorderingen van de leerling centraal. Hierbij wordt uitgegaan van het ontwikkelingsprofiel en de uitstroombestemming van de leerling. Indien nodig zal er vanuit andere disciplines, zoals logopedist of zorgbegeleider, een bijdrage worden geleverd.

Leerlingbespreking

Leerlingbesprekingen zorgen er mede voor dat de voortgang en continuïteit in de ontwikkeling van de leerling zoveel mogelijk worden vastgehouden. Iedere leerling wordt minimaal twee keer per jaar besproken met de leraar en de intern begeleider. Indien er rondom de leerling hulpvragen zijn, wordt dit besproken met de intern begeleider en waar nodig in de Commissie van Begeleiding. Wanneer een leerling wordt besproken in de Commissie van Begeleiding, worden ouders hierbij uitgenodigd.

In onze schoolgids en collegegids vind u nog meer informatie. Onder andere over de CITO-toetsen die wij gebruiken, het leerlingvolgsysteem, het portfolio en het transitieplan (alleen VSO).