Op het Herman Broerencollege werken teamleden die goed onderwijs (willen) geven aan alle leerlingen. De leraar creëert een veilige en krachtige leeromgeving voor de leerlingen die aan hem/haar zijn toegewezen. Er wordt gebruik gemaakt van de op schoolniveau afgesproken leermiddelen en didactische werkvormen. De opbrengsten op groeps- en schoolniveau worden eens per jaar geëvalueerd. Bij de evaluatie wordt gebruik gemaakt van de ontwikkelingsperspectieven, de leerstandaarden en de resultaten. Ons uitgangspunt is dat 75% van de doelen aan het eind van de schoolperiode zijn behaald. De evaluatie wordt gebruikt om ontwikkeldoelen te stellen die worden vastgelegd in het jaarplan. De meeste leerlingen van de eindgroep in het VSO stromen aan het eind van het schooljaar, of als zij 20 jaar worden, door naar een arbeidsplek (dagbesteding en/of arbeidsmatige werkplek). Een enkele leerling stroomt door naar het Praktijkonderwijs of MBO entreeopleiding.

Opbrengsten n.a.v. het ontwikkelingsperspectief

In onderstaande tabel is te lezen wat de te verwachte uitstroombestemming was, die is opgenomen in het ontwikkelingsperspectief twee jaar voorafgaand aan het moment van uitstroom.

Uitstroomgegevens VSO

Uitstroommogelijkheden van onze leerlingen in het VSO zijn:
Praktijkonderwijs (PRO).
Reguliere arbeid (wel/niet met subsidie).
Beschut werken (Sociale Werkvoorziening).
Arbeidsmatige dagbesteding.
Activiteitengerichte dagbesteding.
MBO niveau 1.
Anders (andere school, zorginstelling, verhuisd, onbekend).

Certificering SVA-trajecten

De volgende SVA verklaringen bieden wij aan onze leerlingen aan:
Schoonmaken in de groothuishouding.
Onderhoud schoolomgeving.
Werken in de keuken.
Winkelmedewerker.
Werken in de plantenteelt.
Werken in het groen.
Werken in de tomatenteelt.

Wij bieden in samenwerking met Verkeersschool van Buuren de opleiding voor het behalen van het certificaat Heftruck Chauffeur aan.

Oordeel onderwijsinspectie

Op 7 april 2016 bezocht de Inspectie van het Onderwijs het Herman Broerencollege Delft en Westland, voor een onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs in de arbeidsgerichte leerweg, de leerroute die leidt tot het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel. De bevindingen van de Inspectie zijn te lezen op de website van de onderwijsinspectie en kunt u hieronder downloaden. De Inspectie stelde geen risico’s vast en het basisarrangement blijft daarmee gehandhaafd. Het basistoezicht bestaat uit een jaarlijkse risicoanalyse d.m.v. een bestuursgesprek.

Algemeen beeld
Het Herman Broerencollege bereidt leerlingen voor op de uitstroombestemming arbeid in drie onderwijsfases, gericht op de pijlers wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Aan de hand van het jaarplan en de evaluaties van het onderwijs werkt de school voortdurend aan behoud en bevordering van de kwaliteit van het onderwijs. In de laatste fase staat de ontwikkeling van de (arbeids)competenties in relatie tot de uitstroombestemming centraal. De school gebruikt hiervoor een instrument dat aansluit bij de eisen van het beroepenveld en biedt leerlingen de kans branchegerichte certificaten te behalen. Een verbeterpunt is de evaluatie van de ontwikkeling van de leerlingen gedurende alle fasen in relatie tot het uitstroomniveau en de beredeneerde keuzes voor de onderwijsaanpak en het onderwijsaanbod naar aanleiding van deze evaluatie. Hierdoor wordt inzichtelijk aan welke doelen wanneer en waarom wordt gewerkt en krijgt het onderwijs een planmatig karakter.

De Inspectie stelde geen tekortkomingen vast bij de naleving van wettelijke voorschriften.

Het Herman Broerencollege blijft in ontwikkeling en blijft werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit.

Klik hier om het kwaliteitsonderzoek van 7 april 2016 te downloaden.