Op de Herman Broerenschool werken teamleden die goed onderwijs (willen) geven aan alle leerlingen. De leraar creëert een veilige en krachtige leeromgeving voor de leerlingen die aan hem/haar zijn toegewezen. Er wordt gebruik gemaakt van de op schoolniveau afgesproken leermiddelen en didactische werkvormen. De opbrengsten op groeps- en schoolniveau worden eens per jaar geëvalueerd. Bij de evaluatie wordt gebruik gemaakt van de ontwikkelingsperspectieven, de leerstandaarden en de resultaten. Ons uitgangspunt is dat 75% van de doelen aan het eind van de schoolperiode zijn behaald. De evaluatie wordt gebruikt om ontwikkeldoelen te stellen die worden vastgelegd in het jaarplan. De meeste leerlingen van de eindgroep in het SO stromen aan het eind van het schooljaar door naar het VSO. Een enkele leerling stroomt door naar het Speciaal Basisonderwijs of naar het Praktijkonderwijs.

Opbrengsten n.a.v. het ontwikkelingsperspectief

In onderstaande tabel is te lezen wat de te verwachte uitstroombestemming was, die is opgenomen in het ontwikkelingsperspectief twee jaar voorafgaand aan het moment van uitstroom.

Uitstroomgegevens SO

De uitstroommogelijkheden voor onze leerlingen in het SO zijn:
Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).
Speciaal Basisonderwijs (SBO).
Praktijk Onderwijs (PRO).
Anders (andere ZML-school, zorginstelling, verhuisd of onbekend).

Oordeel onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs voerde op 6 en 7 juni 2013 een onderzoek uit op de afdeling speciaal onderwijs van de Herman Broerenschool om een oordeel te kunnen uitspreken over de kwaliteit van het onderwijs en over de naleving van wet- en regelgeving. De bevindingen van de Inspectie zijn te lezen op de website van de onderwijsinspectie en kunt u hieronder downloaden. De inspectie stelde geen risico’s vast en het basisarrangement blijft daarmee gehandhaafd. Het basistoezicht bestaat uit een jaarlijkse risicoanalyse door middel van een bestuursgesprek.

Algemeen beeld
De Inspectie komt tot de conclusie dat de kwaliteit van het onderwijs op de Herman Broerenschool, afdeling SO, van voldoende niveau is. De school voerde een flink aantal verbeterplannen uit op het gebied van het onderwijsleerproces, de leerlingenzorg en ook de kwaliteitszorg. Zo maakte de school de omslag naar het werken met ontwikkelingsperspectieven en voerde onderwijsprofielen in. De resultaten van de leerlingen kunnen nu worden weergegeven op de niveaus van de leerlijnen en vastgelegd in een digitaal leerlingvolgsysteem. De resultaten op de leergebiedoverstijgende vormingsgebieden kan de school nog niet objectief vaststellen met genormeerde instrumenten en daarmee ook niet op schoolniveau evalueren. Ook is de evaluatie van de vorderingen van de leerlingen niet voldoende expliciet en zijn de daarbij gemaakte keuzes voor het vervolgaanbod onvoldoende transparant. In de school heerst een veilig en respectvol leer- en werkklimaat.

De kwaliteit van het onderwijsleerproces is nog in ontwikkeling, maar grotendeels voldoende. Het proces van kwaliteitszorg heeft nu een meer cyclisch karakter dan voorheen en de beleidsplannen vertonen meer samenhang.

De Inspectie stelde geen tekortkomingen vast in de naleving van wet- en regelgeving.

De Herman Broerenschool blijft in ontwikkeling en blijft werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit.

Klik hier om het kwaliteitsonderzoek van 6 en 7 juni 2013 te downloaden.