Overal waar mensen werken, kunnen fouten worden gemaakt. Wij willen u dan ook uitnodigen om naar school te komen indien u het vermoeden heeft dat iets niet goed is gegaan. Natuurlijk probeert u eerst met het personeelslid dat het betreft, het probleem op te lossen. Lukt dit niet voldoende, neem dan contact op met de locatiecoördinator of met de locatiedirecteur.

Het is ook mogelijk dat u contact opneemt met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is in staat om u, vanuit een onpartijdige positie, te begeleiden bij het komen tot een goede afhandeling van de klacht.

Heeft u nog vragen over bovenstaande procedure neem dan contact op met het bestuursbureau.

De Herman Broerenstichting gebruikt het model klachtenregeling van de landelijke ouderorganisaties, schoolleidersorganisaties, vakorganisaties en besturenorganisaties. Klik hier om de klachtenregeling te downloaden.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van de Herman Broerenstichting is Mevr. Nicole Kik en is te bereiken via e-mail: n.kik@1801.nl

Vanaf 1 augustus 2022 heeft de Herman Broerenstichting een nieuwe vertrouwenspersoon: Mevr. Marije Kooiker en is te bereiken via e-mail: m.kooiker@1801.nl

Landelijke klachtencommissie

Leerlingen, ouders van minderjarige leerlingen en personeelsleden kunnen, binnen een termijn van één jaar (tenzij de klachtencommissie anders beslist), klachten indienen over handelingen, besluiten en gedragingen van de directie, personeelsleden, het bestuur, leerlingen of ouders. Het klachtrecht is geregeld in artikel 23 WEC. De commissie geeft geen bindend oordeel, maar formuleert een advies aan het bestuur. De Herman Broerenstichting is aangesloten bij:

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Postbus 85191, 3508 AD Utrecht Telefoon: 030 2809590
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld

Meldpunt vertrouwensinspecteurs Telefoon: 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief).

Protocollen

Op de Herman Broerenschool en het Herman Broerencollege volgen we onderstaande protocollen:

Klik hier voor het protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen.

Klik hier voor het protocol seksueel misbruik.