De Herman Broerenschool en het Herman Broerencollege werken aan een voor de leerlingen veilige school met een veilig klimaat. Naar school gaan moet leuk zijn. Veel van onze leerlingen bezoeken onze school een flink aantal jaren. Wij vinden dat onze school veilig hoort te zijn. Daarmee bedoelen we dat onze leerlingen zichzelf moeten kunnen zijn, zodat zij zichzelf op een goede manier kunnen ontwikkelen.

Om onze school nog veiliger te maken hebben we allerlei maatregelen genomen. Deze maatregelen hebben zowel met de sociale als de fysieke schoolveiligheid te maken. De Herman Broerenstichting heeft daartoe een integraal veiligheidsplan gemaakt met daarin alle aspecten van veiligheid van onze school. Klik hier om het integraal veiligheidsplan te downloaden.

Het ruimtelijk domein (de fysieke schoolveiligheid)
In het ruimtelijk domein staan het gebouw en de directe omgeving centraal. In het gebouw gaat het om het stellen, beschrijven en handhaven van de Arbowet en de gedragsregels voor leerlingen. Verder wordt de bedrijfshulpverlening geregeld en uitgevoerd.

Institutioneel domein
In het institutioneel domein staat de samenwerking met externe partners in het middelpunt. Er kan daarbij een onderscheid gemaakt worden tussen partijen waarmee functioneel samengewerkt wordt (instelling voor opvang van jongeren, jeugdzorg, stagebedrijven) en partijen waaraan volgens de normen voor governance verantwoording afgelegd wordt (de zogenaamde stakeholders).

Het sociale domein (de sociale schoolveiligheid)
In het sociale domein komt de sociale veiligheid aan de orde en daarmee het pedagogisch klimaat van onze school. Het pedagogisch klimaat wordt bepaald door de wijze waarop de lessen gegeven worden en de vorm waarin de begeleiding georganiseerd is. Hoe meer beide geïntegreerd zijn hoe veiliger de school wordt. Dit domein heeft daarom ook raakvlakken met het onderwijskundig domein. De sociale schoolveiligheid betreft zaken die te maken hebben met psychosociale belasting van leerlingen en personeel. Hieronder vallen seksuele intimidatie, agressie en geweld, (digitaal) pesten, discriminatie en homo-intimidatie. Met de politie in Delft en Westland is afgesproken dat bij bijzondere problemen binnen of buiten de school overlegd kan worden met de wijkagent.

Het onderwijskundig domein
Veiligheid kan worden gewaarborgd door middel van aantrekkelijk onderwijs. Uitgaande van de stelling dat aantrekkelijk vormgegeven onderwijs tot tevreden leerlingen leidt, kan aangenomen worden dat dit ook tot minder gedragsproblemen bij leerlingen leidt en daarmee tot een veilige school. Er wordt binnen dit domein dus een directe relatie gelegd tussen het primaire proces en de mate van veiligheid.

De Vreedzame School

Binnen onze scholen wordt gewerkt met het programma ‘De Vreedzame School’. De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School maakt dat er in de klas en in de school situaties uit de dagelijkse praktijk kunnen worden geoefend. Het is van belang dat leerlingen zich gehoord en gezien voelen. Ze krijgen een stem en ze leren samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Er wordt een groot beroep gedaan op eigenaarschap, leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap. En ze staan open voor de verschillen tussen mensen. De Vreedzame School is niet enkel een methode voor lessen sociaal-emotionele ontwikkeling, maar het is een programma dat door de hele school zichtbaar is. Een goede samenwerking tussen leerlingen, klassen, school, leraren, team, ouders en omgeving is hierbij van belang.

Het programma biedt lessen op drie verschillende niveaus. Dat houdt in dat het lesaanbod voldoende is voor de diversiteit van de leerlingen binnen de Herman Broerenschool en het Herman Broerencollege. Er wordt ieder jaar aan vier thema’s gewerkt: ‘wij horen bij elkaar, we lossen conflicten zelf op, we zijn aardig voor elkaar, we zijn allemaal anders’.

Grondwetregels  De Vreedzame School

  • Wij helpen elkaar.
  • Wij zijn aardig voor elkaar.
  • Wij zijn trots op onszelf en op elkaar.
  • Wij leren door te proberen.
  • Wij zijn goed zoals we zijn.
  • Wij hebben respect voor elkaar.
  • Wij houden ons aan de grondwet.
  • Wij zeggen eerst STOP en lossen dan alles op.