De Herman Broerenstichting streeft naar permanente verbetering van het primaire proces. De opvattingen van ouders, leerlingen en medewerkers over het onderwijs en het schoolklimaat worden zeer belangrijk gevonden. Daarom wordt de tevredenheid gemeten door middel van enquêtes.

Oudertevredenheidsonderzoek 2022

In het kader van het kwaliteitsbeleid van de Herman Broerenstichting hebben we in februari 2022 een tevredenheidonderzoek gehouden onder ouders/verzorgers van onze leerlingen. De scores zijn geanalyseerd door onderzoeksbureau DUO. In het totaal hebben 140 (43%) ouders/verzorgers aan deze enquête meegewerkt. In 2019 was dat 41%.
De ouders/verzorgers beoordeelden de locaties van de Herman Broerenstichting met een 8! In 2019 was dit ook een 8, 2016 een 7,9 en in 2013 een 7,6.

Hier geven wij een samenvatting van de belangrijkste bevindingen.

De ouders zijn het meest tevreden over:
Thema Stelling Cijfer
Leerkracht Kan met vragen altijd bij de leerkracht terecht 8.6
Communicatie Communicatie via de Parro-app 8.6
Leerkracht Goed contact met kind 8.5
Leerkracht Zorgt voor prettige sfeer 8.4
Leerkracht Bereid om kind te helpen 8.4
De ouders zijn het minst tevreden over:
Thema Stelling Cijfer
Samenwerking met ouders Betrokken worden bij het maken van het Ontwikkelingsprofiel voordat het wordt vastgesteld 7.0
Managementteam Legt beleid duidelijk uit 7.3
Leerkracht Haalt het optimale uit de leerling 7.3
Samenwerking met ouders Begeleiding bij aanvragen van de nodige beschikkingen 7.4
Managementteam Bereikbaarheid voor ouders 7.4

Over het algemeen zijn de ouders van de Herman Broerenstichting tevreden met de school van hun kind. De ouders zijn zeer tevreden over de thema’s:

  • Leerkracht
  • Communicatie
  • Sociaal-emotioneel
  • Algemene ontwikkeling

Bij het thema algemene ontwikkeling valt op dat op bijna alle stellingen we een hogere score hebben behaald dan in 2019. De meeste groei hebben we doorgemaakt bij Aandacht voor rekenen en (mondelinge) taal. In 2019 krijgen wij van onze ouders een 6.7, in 2022 kregen we het cijfer 7.4!

Vergelijken we de scores van 2022 met 2019 dan zien we het volgende:

Nagenoeg gelijk blijven de thema’s:
Thema 2022 2019
Algemene ontwikkeling 7.9 7.8
Samenwerking met ouders 7.8 7.9
Communicatie 8.1 8.0
Managementteam 7.5 7.5
Iets lager scoren de thema’s:
Leerkracht 8.4 8.8
Sociaal emotioneel 8.0 8.3

Een volgend oudertevredenheidsonderzoek staat gepland voor 2025. Klik hier om het volledige rapport te downloaden. De uitslag van het oudertevredenheidsonderzoek van onze scholen in Delft kunt u vinden onder Locatie Delft. De uitslag van het oudertevredenheidsonderzoek van onze scholen in Naaldwijk en Monster kunt u vinden onder Locatie Westland.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2021

In mei en juni 2021 hebben alle personeelsleden van de Herman Broerenstichting een uitnodiging gekregen om de enquête in te vullen. In totaal hebben 91 teamleden aan deze enquête meegewerkt, wat een respons oplevert van 81%. In 2018 was dit 87% en in 2015 was dit 89%. De teamleden beoordeelden de Herman Broerenstichting met een 8,6. Landelijk was dit 8,1. In 2015 was dit een 8,7 en in 2012 was dit een 7,4.

In de onderstaande tabel worden scores van de Herman Broerenstichting vergeleken met de scores van andere scholen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. De Herman Broerenstichting scoort op de volgende thema’s (sterk) hoger dan gemiddeld, dat wil zeggen (sterk) hoger dan de benchmark (voortgezet) speciaal onderwijs: Sfeer, Samenwerking, Onderwijs, Werkomstandigheden, Persoonlijke ontwikkeling, Communicatie en Werkdruk.

In onderstaande tabellen vindt u een weergave van de vijf aspecten waarover de medewerkers het meest en het minst tevreden zijn. In de tabel ziet u eveneens het thema waaronder de betreffende stelling valt.

Samenvatting sociale veiligheid
De resultaten laten zien dat de medewerkers van de Herman Broerenstichting zich in hoge mate geaccepteerd en veilig voelen en de indruk hebben dat hun collega’s zich veilig voelen.

Ongewenst gedrag door collega’s en/of het managementteam
De onderzoekers vroegen medewerkers of ze in de afgelopen 12 maanden bij de Herman Broerenstichting persoonlijk wel eens geconfronteerd zijn met ongewenst gedrag door collega’s en/of het managementteam. Onder ongewenst gedrag verstaan we ongewenste omgangsvormen (bijvoorbeeld roddelen, belachelijk maken, buitensluiten), discriminatie (vanwege geslacht, ras, godsdienst, levensovertuiging, seksuele geaardheid, herkomst, handicap/beperking, ziekte), pesten, gewelden agressie en seksuele intimidatie. Bij ongewenst gedrag kan het ook gaan om nog andere vormen van gedrag die werknemers zelf als ongewenst ervaren.

Ongewenst gedrag door collega’s
5% (dat is minder dan 5) van de medewerkers van de Herman Broerenstichting heeft in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met ongewenst gedrag door collega’s. Een tiende van de medewerkers geeft aan dat zij in de afgelopen 12 maanden weleens hebben ervaren/zien gebeuren dateen collega geconfronteerd werd met ongewenst gedrag van andere collega’s.
Als we dit vergelijken met andere scholen in het (Voorgezet) Speciaal Onderwijs, dan zien we dat het ongewenst gedrag door collega’s daar een score heeft van 16%.

Ongewenst gedrag door het managementteam
5% (dat is minder dan 5 medewerkers) van de medewerkers van de Herman Broerenstichting heeft in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met ongewenst gedrag door het managementteam. 2% van de medewerkers geeft aan dat zij in de afgelopen 12 maanden weleens hebben ervaren/zien gebeuren dat een collega geconfronteerd werd met ongewenst gedrag van andere collega’s.
Als we dit vergelijken met andere scholen in het (Voorgezet) Speciaal Onderwijs, dan zien we dat het ongewenst gedrag door collega’s daar een score heeft van 16%.

Fysiek/verbaal geweld door ouders/leerlingen
De onderzoekers vroegen medewerkers of ze in de afgelopen 12 maanden bij de Herman Broerenstichting persoonlijk wel eens geconfronteerd zijn met fysiek geweld en/of verbaal geweld door ouders/leerlingen. Onder fysiek geweld en/of verbaalgeweld verstaan we bijvoorbeeld: slaan, schoppen, schelden, uiten van bedreigingen, enzovoort.

Fysiek/verbaal geweld door ouders
Geen van de medewerkers geeft aan te maken hebben gehad met fysiek geweld door ouders. 12% van de medewerkers heeft te maken gehad met verbaal geweld door ouders. Het gaat daarbij voornamelijk om schelden (64%), bewust(onterecht) beschuldigen (64%), voortdurend veroordelen/bekritiseren (55%) en kleineren (45%). Het verbale geweldvindt het vaakst plaats op ‘andere momenten (dan voor/tijdens/na een lesdag)’ (45%) en in ruim een derde van degevallen na afloop van de les(dag) (36%).

Fysiek/verbaal geweld door leerlingen
Bijna de helft van de medewerkers geeft aan te maken hebben gehad met fysiek geweld door leerlingen (44%). Het gaat daarbij voornamelijk om slaan (81%), schoppen (74%) en duwen (60%). Het fysieke geweld vindt voornamelijk plaats tijdens de les(dag) (88%).

36% van de medewerkers heeft te maken gehad met verbaal geweld door leerlingen. Het gaat daarbij in verreweg de meeste gevallen om schelden (92%). Daarnaast betreft het vaak het uiten van bedreigingen (44%) en bewust (onterecht)beschuldigen (31%). Ook het verbale geweld vindt voornamelijk plaats tijdens de les(dag) (88%).

Het volgende medewerkerstevredenheidsonderzoek staat gepland voor 2024. Klik hier om het volledige onderzoek te downloaden.