De Herman Broerenstichting streeft naar permanente verbetering van het primaire proces. De opvattingen van ouders, leerlingen en medewerkers over het onderwijs en het schoolklimaat worden zeer belangrijk gevonden. Daarom wordt de tevredenheid gemeten door middel van enquêtes.

Oudertevredenheidsonderzoek 2016

In het kader van het kwaliteitsbeleid van de Herman Broerenstichting hebben we in juni 2016 een tevredenheidsonderzoek gehouden onder ouders/verzorgers van onze leerlingen. De scores zijn geanalyseerd door onderzoeksbureau DUO. In het totaal hebben 95 (37%) ouders/verzorgers aan deze enquête meegewerkt. De ouders/verzorgers werden per email of per brief benaderd. De respons via de mail was aanzienlijk hoger (64%), via de brief was dit 25%. De ouders/verzorgers beoordeelden de locaties van de Herman Broerenstichting met een 7,9. In 2013 was dit een 7,6.

De top 5 m.b.t. de tevredenheid (pluspunten):
– Je kunt altijd met vragen terecht bij de leraar (94%)
– Er zijn duidelijke regels op school (94%)
– Hygiëne en ordelijkheid (94%)
– Schooltijden (92%)
– De leraar heeft een goed contact met de leerlingen (92%)

De top 5 m.b.t. de ontevredenheid (verbeterpunten):
– Voldoende maatwerk (16%)
– Leraar informeert over prestaties (16%)
– Leraar informeert over sociaal emotionele ontwikkeling (14%)
– Aantal leerlingen in de groep (13%)
– Aandacht voor talenten (13%)

Een volgend oudertevredenheidsonderzoek staat gepland voor 2019. Klik hier om het volledige rapport te downloaden.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2018

In mei 2018 hebben alle personeelsleden van de Herman Broerenstichting een uitnodiging gekregen om de enquête in te vullen. In totaal hebben 87 teamleden aan deze enquête meegewerkt. Het responspercentage voor de peiling is 87%. In 2015 was dit 89%. De teamleden beoordeelden de Herman Broerenstichting met een 7,7. Landelijk was dit 7,63. In 2015 was dit een 7,65 en in 2012 was dit een 7,4.

Meest opvallende score:
Van de personeelsleden geeft 100 procent aan dat men overwegend met plezier naar het werk gaat (landelijk is dit 95%).

De hoogste score met betrekking tot de tevredenheid:
– Contact met de leerlingen: 100% (In 2015 was dit 94%)
– Wijze waarop met de verschillen van de leerlingen omgegaan wordt: 99% (nieuwe vraag)
– Sfeer in het team: 98% (In 2015 was dit 95%)
– Sfeer op school: 98% (In 2015 was dit 95%)
– Eigen motivatie: 98% (In 2015 was dit ook 98%)
– Nieuwsbrief: 95% (In 2015 was dit 82%)
– Aandacht voor de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen: 95% (In 2015 was dit 84%)
– Motivatie van collega’s: 94% (In 2015 was dit 96%)
– Bevordering onderlinge respect van de leerlingen: 94% (In 2015 was dit 84%)
– Schoolgids: 93% (In 2015 was dit 96%)

De hoogste score met betrekking tot de ontevredenheid:
– Ventilatie in schoolgebouw: 49% (nieuwe vraag)
– Vervanging bij afwezigheid: 47% (In 2015 was dit 56%)
– Beschikbaarheid en aanspreekbaarheid locatiedirecteur: 38% (In 2015 was dit 40 %)
– Benutten mogelijkheden ICT: 37% (nieuwe vraag)
– Hygiëne binnen de school: 32% (nieuwe vraag)
– Meubilair personeel: 31% (nieuwe vraag)
– Beschikbaarheid leermiddelen en materialen: 30% (nieuwe vraag)
– Kwaliteit leermiddelen en materialen: 25% (nieuwe vraag)
– Effectiviteit vergaderingen: 24% (In 2015 was dit 27%)
– Gebruik van de vaardigheidsmeter: 23% (nieuwe vraag)

Sociale veiligheid:
– 92% heeft zich in de afgelopen 12 maanden nooit onveilig gevoeld bij (individuele) gesprekken met ouders van leerlingen.
– 78% heeft zich in de afgelopen 12 maanden nooit onveilig gevoeld bij (individuele) gesprekken met leerlingen.
– 53% heeft zich in de afgelopen 12 maanden nooit onveilig gevoeld in de klas tijdens de les, 43% soms en 1% vaak.

Bestuur en directie zijn trots op de positieve scores die behaald zijn. De negatieve scores zijn omgezet naar ontwikkelpunten en zullen zichtbaar worden in ons nieuwe jaarplan. Wij verwachten dat wij op deze punten bij de volgende meting hoger zullen scoren.

Het volgende medewerkerstevredenheidsonderzoek staat gepland voor 2021. Klik hier om het volledige onderzoek te downloaden.