De Herman Broerenstichting streeft naar permanente verbetering van het primaire proces. De opvattingen van ouders, leerlingen en medewerkers over het onderwijs en het schoolklimaat worden zeer belangrijk gevonden. Daarom wordt de tevredenheid gemeten door middel van enquêtes.

Oudertevredenheidsonderzoek 2019

In het kader van het kwaliteitsbeleid van de Herman Broerenstichting hebben we in mei 2019 een tevredenheidsonderzoek gehouden onder ouders/verzorgers van onze leerlingen. De scores zijn geanalyseerd door onderzoeksbureau DUO. In het totaal hebben 107 (41%) ouders/verzorgers aan deze enquête meegewerkt. In 2016 was dat 37%. De ouders/verzorgers beoordeelden de locaties van de Herman Broerenstichting met een 8,1. In 2016 was dit 7,9 en in 2013 7,6.

Hier geven wij een samenvatting van de belangrijkste bevindingen.

De ouders zijn het meest tevreden over:

  • Logopedie op school: Respectvol met kind omgaan [cijfer: 9.0]
  • Leerkracht: Goed contact met kind [cijfer: 8.8]
  • Leerkracht: Kan met vragen altijd bij de leerkracht terecht [cijfer: 8.8]
  • Sfeer: Leerkracht gaat respectvol om met leerlingen [cijfer: 8.8]
  • Fysiotherapie op school: Respectvol met kind omgaan [cijfer: 8.8]

De ouders zijn het minst tevreden over:

  • Algemene ontwikkeling: Aandacht voor rekenen en (mondelinge) taal [cijfer: 6.7]
  • Het onderwijs: Voldoende maatwerk [cijfer: 7.1]
  • Begeleiding: Invloed op zorg en begeleiding [cijfer: 7.1]
  • Managementteam: Openheid over het beleid [cijfer: 7.2]
  • Samenwerking met ouders: Betrokken bij maken Ontwikkelingsprofiel [cijfer: 7.2]

Over het algemeen zijn de ouders van de Herman Broerenstichting tevreden met de school van hun kind. De ouders zijn zeer tevreden over de thema’s: leerkracht, logopedie, sfeer en sociaal-emotioneel. Ten opzichte van de meting in 2016 scoort de Herman Broerenstichting sterk hoger op de volgende thema’s: leerkracht, sfeer, sociaal-emotioneel, communicatie en algemene ontwikkeling. Op de overige thema’s scoort de Herman Broerenstichting gelijk aan de vorige meting of deze zijn bij de vorige meting niet bevraagd.

Een volgend oudertevredenheidsonderzoek staat gepland voor 2022. Klik hier om het volledige rapport te downloaden. De uitslag van het oudertevredenheidsonderzoek van onze scholen in Delft kunt u vinden onder Locatie Delft. De uitslag van het oudertevredenheidsonderzoek van onze scholen in Naaldwijk en Monster kunt u vinden onder Locatie Westland.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2018

In mei 2018 hebben alle personeelsleden van de Herman Broerenstichting een uitnodiging gekregen om de enquête in te vullen. In totaal hebben 87 teamleden aan deze enquête meegewerkt. Het responspercentage voor de peiling is 87%. In 2015 was dit 89%. De teamleden beoordeelden de Herman Broerenstichting met een 7,7. Landelijk was dit 7,63. In 2015 was dit een 7,65 en in 2012 was dit een 7,4.

Meest opvallende score:
Van de personeelsleden geeft 100 procent aan dat men overwegend met plezier naar het werk gaat (landelijk is dit 95%).

De hoogste score met betrekking tot de tevredenheid:
– Contact met de leerlingen: 100% (In 2015 was dit 94%)
– Wijze waarop met de verschillen van de leerlingen omgegaan wordt: 99% (nieuwe vraag)
– Sfeer in het team: 98% (In 2015 was dit 95%)
– Sfeer op school: 98% (In 2015 was dit 95%)
– Eigen motivatie: 98% (In 2015 was dit ook 98%)
– Nieuwsbrief: 95% (In 2015 was dit 82%)
– Aandacht voor de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen: 95% (In 2015 was dit 84%)
– Motivatie van collega’s: 94% (In 2015 was dit 96%)
– Bevordering onderlinge respect van de leerlingen: 94% (In 2015 was dit 84%)
– Schoolgids: 93% (In 2015 was dit 96%)

De hoogste score met betrekking tot de ontevredenheid:
– Ventilatie in schoolgebouw: 49% (nieuwe vraag)
– Vervanging bij afwezigheid: 47% (In 2015 was dit 56%)
– Beschikbaarheid en aanspreekbaarheid locatiedirecteur: 38% (In 2015 was dit 40 %)
– Benutten mogelijkheden ICT: 37% (nieuwe vraag)
– Hygiëne binnen de school: 32% (nieuwe vraag)
– Meubilair personeel: 31% (nieuwe vraag)
– Beschikbaarheid leermiddelen en materialen: 30% (nieuwe vraag)
– Kwaliteit leermiddelen en materialen: 25% (nieuwe vraag)
– Effectiviteit vergaderingen: 24% (In 2015 was dit 27%)
– Gebruik van de vaardigheidsmeter: 23% (nieuwe vraag)

Sociale veiligheid:
– 92% heeft zich in de afgelopen 12 maanden nooit onveilig gevoeld bij (individuele) gesprekken met ouders van leerlingen.
– 78% heeft zich in de afgelopen 12 maanden nooit onveilig gevoeld bij (individuele) gesprekken met leerlingen.
– 53% heeft zich in de afgelopen 12 maanden nooit onveilig gevoeld in de klas tijdens de les, 43% soms en 1% vaak.

Bestuur en directie zijn trots op de positieve scores die behaald zijn. De negatieve scores zijn omgezet naar ontwikkelpunten en zullen zichtbaar worden in ons nieuwe jaarplan. Wij verwachten dat wij op deze punten bij de volgende meting hoger zullen scoren.

Het volgende medewerkerstevredenheidsonderzoek staat gepland voor 2021. Klik hier om het volledige onderzoek te downloaden.