De Herman Broerenstichting streeft naar permanente verbetering van het primaire proces. De opvattingen van ouders, leerlingen en medewerkers over het onderwijs en het schoolklimaat worden zeer belangrijk gevonden. Daarom wordt de tevredenheid gemeten door middel van enquêtes.

Oudertevredenheidsonderzoek 2019

In het kader van het kwaliteitsbeleid van de Herman Broerenstichting hebben we in mei 2019 een tevredenheidsonderzoek gehouden onder ouders/verzorgers van onze leerlingen. De scores zijn geanalyseerd door onderzoeksbureau DUO. In het totaal hebben 107 (41%) ouders/verzorgers aan deze enquête meegewerkt. In 2016 was dat 37%. De ouders/verzorgers beoordeelden de locaties van de Herman Broerenstichting met een 8,1. In 2016 was dit 7,9 en in 2013 7,6.

Hier geven wij een samenvatting van de belangrijkste bevindingen.

De ouders zijn het meest tevreden over:

  • Logopedie op school: Respectvol met kind omgaan [cijfer: 9.0]
  • Leerkracht: Goed contact met kind [cijfer: 8.8]
  • Leerkracht: Kan met vragen altijd bij de leerkracht terecht [cijfer: 8.8]
  • Sfeer: Leerkracht gaat respectvol om met leerlingen [cijfer: 8.8]
  • Fysiotherapie op school: Respectvol met kind omgaan [cijfer: 8.8]

De ouders zijn het minst tevreden over:

  • Algemene ontwikkeling: Aandacht voor rekenen en (mondelinge) taal [cijfer: 6.7]
  • Het onderwijs: Voldoende maatwerk [cijfer: 7.1]
  • Begeleiding: Invloed op zorg en begeleiding [cijfer: 7.1]
  • Managementteam: Openheid over het beleid [cijfer: 7.2]
  • Samenwerking met ouders: Betrokken bij maken Ontwikkelingsprofiel [cijfer: 7.2]

Over het algemeen zijn de ouders van de Herman Broerenstichting tevreden met de school van hun kind. De ouders zijn zeer tevreden over de thema’s: leerkracht, logopedie, sfeer en sociaal-emotioneel. Ten opzichte van de meting in 2016 scoort de Herman Broerenstichting sterk hoger op de volgende thema’s: leerkracht, sfeer, sociaal-emotioneel, communicatie en algemene ontwikkeling. Op de overige thema’s scoort de Herman Broerenstichting gelijk aan de vorige meting of deze zijn bij de vorige meting niet bevraagd.

Een volgend oudertevredenheidsonderzoek staat gepland voor 2022. Klik hier om het volledige rapport te downloaden. De uitslag van het oudertevredenheidsonderzoek van onze scholen in Delft kunt u vinden onder Locatie Delft. De uitslag van het oudertevredenheidsonderzoek van onze scholen in Naaldwijk en Monster kunt u vinden onder Locatie Westland.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2021

In mei en juni 2021 hebben alle personeelsleden van de Herman Broerenstichting een uitnodiging gekregen om de enquête in te vullen. In totaal hebben 91 teamleden aan deze enquête meegewerkt, wat een respons oplevert van 81%. In 2018 was dit 87% en in 2015 was dit 89%. De teamleden beoordeelden de Herman Broerenstichting met een 8,6. Landelijk was dit 8,1. In 2015 was dit een 8,7 en in 2012 was dit een 7,4.

In de onderstaande tabel worden scores van de Herman Broerenstichting vergeleken met de scores van andere scholen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. De Herman Broerenstichting scoort op de volgende thema’s (sterk) hoger dan gemiddeld, dat wil zeggen (sterk) hoger dan de benchmark (voortgezet) speciaal onderwijs: Sfeer, Samenwerking, Onderwijs, Werkomstandigheden, Persoonlijke ontwikkeling, Communicatie en Werkdruk.

In onderstaande tabellen vindt u een weergave van de vijf aspecten waarover de medewerkers het meest en het minst tevreden zijn. In de tabel ziet u eveneens het thema waaronder de betreffende stelling valt.

Samenvatting sociale veiligheid
De resultaten laten zien dat de medewerkers van de Herman Broerenstichting zich in hoge mate geaccepteerd en veilig voelen en de indruk hebben dat hun collega’s zich veilig voelen.

Ongewenst gedrag door collega’s en/of het managementteam
De onderzoekers vroegen medewerkers of ze in de afgelopen 12 maanden bij de Herman Broerenstichting persoonlijk wel eens geconfronteerd zijn met ongewenst gedrag door collega’s en/of het managementteam. Onder ongewenst gedrag verstaan we ongewenste omgangsvormen (bijvoorbeeld roddelen, belachelijk maken, buitensluiten), discriminatie (vanwege geslacht, ras, godsdienst, levensovertuiging, seksuele geaardheid, herkomst, handicap/beperking, ziekte), pesten, gewelden agressie en seksuele intimidatie. Bij ongewenst gedrag kan het ook gaan om nog andere vormen van gedrag die werknemers zelf als ongewenst ervaren.

Ongewenst gedrag door collega’s
5% (dat is minder dan 5) van de medewerkers van de Herman Broerenstichting heeft in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met ongewenst gedrag door collega’s. Een tiende van de medewerkers geeft aan dat zij in de afgelopen 12 maanden weleens hebben ervaren/zien gebeuren dateen collega geconfronteerd werd met ongewenst gedrag van andere collega’s.
Als we dit vergelijken met andere scholen in het (Voorgezet) Speciaal Onderwijs, dan zien we dat het ongewenst gedrag door collega’s daar een score heeft van 16%.

Ongewenst gedrag door het managementteam
5% (dat is minder dan 5 medewerkers) van de medewerkers van de Herman Broerenstichting heeft in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met ongewenst gedrag door het managementteam. 2% van de medewerkers geeft aan dat zij in de afgelopen 12 maanden weleens hebben ervaren/zien gebeuren dat een collega geconfronteerd werd met ongewenst gedrag van andere collega’s.
Als we dit vergelijken met andere scholen in het (Voorgezet) Speciaal Onderwijs, dan zien we dat het ongewenst gedrag door collega’s daar een score heeft van 16%.

Fysiek/verbaal geweld door ouders/leerlingen
De onderzoekers vroegen medewerkers of ze in de afgelopen 12 maanden bij de Herman Broerenstichting persoonlijk wel eens geconfronteerd zijn met fysiek geweld en/of verbaal geweld door ouders/leerlingen. Onder fysiek geweld en/of verbaalgeweld verstaan we bijvoorbeeld: slaan, schoppen, schelden, uiten van bedreigingen, enzovoort.

Fysiek/verbaal geweld door ouders
Geen van de medewerkers geeft aan te maken hebben gehad met fysiek geweld door ouders. 12% van de medewerkers heeft te maken gehad met verbaal geweld door ouders. Het gaat daarbij voornamelijk om schelden (64%), bewust(onterecht) beschuldigen (64%), voortdurend veroordelen/bekritiseren (55%) en kleineren (45%). Het verbale geweldvindt het vaakst plaats op ‘andere momenten (dan voor/tijdens/na een lesdag)’ (45%) en in ruim een derde van degevallen na afloop van de les(dag) (36%).

Fysiek/verbaal geweld door leerlingen
Bijna de helft van de medewerkers geeft aan te maken hebben gehad met fysiek geweld door leerlingen (44%). Het gaat daarbij voornamelijk om slaan (81%), schoppen (74%) en duwen (60%). Het fysieke geweld vindt voornamelijk plaats tijdens de les(dag) (88%).

36% van de medewerkers heeft te maken gehad met verbaal geweld door leerlingen. Het gaat daarbij in verreweg de meeste gevallen om schelden (92%). Daarnaast betreft het vaak het uiten van bedreigingen (44%) en bewust (onterecht)beschuldigen (31%). Ook het verbale geweld vindt voornamelijk plaats tijdens de les(dag) (88%).

Het volgende medewerkerstevredenheidsonderzoek staat gepland voor 2024. Klik hier om het volledige onderzoek te downloaden.