De medezeggenschapsraad (MR) draagt bij aan de participatie van de ouders. De MR bestaat op onze school uit vier ouders en vier personeelsleden van de school en/of het college. De MR spreekt namens en vertegenwoordigt de achterban. De MR bespreekt diverse onderwerpen, op verzoek van directie, bestuur of op verzoek van ouders of personeel. De MR wordt in de gelegenheid gesteld instemming en/of advies uit te brengen over het door de directie en/of het bestuur voorgenomen beleid betreffende de school, zoals de kwaliteit van het onderwijs, het vakantierooster en de financiën van de school.

In de MR hebben de volgende leden zitting:

  • Rianne Boerefijn, oudergeleding SO Delft
  • Natasja de Vette, oudergeleding VSO Delft
  • Gabriëlle Wils, oudergeleding SO Westland
  • Anne-Mieke Berkel, oudergeleding VSO Westland
  • Marlene Visser, personeelsgeleding locatie Delft
  • Jacqueline Grootscholten, personeelsgeleding locatie Delft
  • Vera van der Eijk, personeelsgeleding locatie Westland
  • Karina Steentjes (voorzitter), personeelsgeleding locatie Westland
  • U kunt de MR bereiken via mr@hermanbroeren.nu

Klik hier om het jaarverslag van 2020 te downloaden. In het jaarverslag kunt u lezen waarover de MR overleg heeft gevoerd met het bestuur en de Raad van Toezicht. Ook ziet u een overzicht van alle beleidsstukken waarover de MR instemming heeft gegeven.