Wil je buiten de schoolvakanties met je kind op vakantie gaan of wil je om een andere reden verlof aanvragen, dan moet je hiervoor een verzoek indienen bij de locatiedirecteur. Welke regels zijn er voor extra verlof en waar moet je rekening mee houden?

Op vakantie buiten zomervakantie

Wil je buiten de zomervakantie met je kind op vakantie gaan, dan kun je gebruik maken van het zogenaamde ‘beroep op vrijstelling schoolbezoek wegens vakantie’. Hier zitten een aantal voorwaarden aan:

  • Je kunt niet met het gezin op vakantie tijdens de schoolvakanties omdat jij en/of je partner bijvoorbeeld in de horeca of agrarische sector werkt.
  • Er is in de zomerperiode aantoonbaar sprake van piekdrukte.

In dit geval mag de locatiedirecteur eenmaal per schooljaar tien aaneengesloten schooldagen vrijgeven. De tien dagen mogen niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Je dient een schriftelijk verzoek acht weken van te voren in te dienen bij de locatiedirecteur van de school van je kinderen. Dit is overigens geen recht. Je kunt er niet vanuit gaan dat je het verlof ook toegekend krijgt.

Klik hier om het verlofformulier vrijstelling schoolbezoek wegens vakantie te downloaden.

Verlof door bijzondere omstandigheden

Verlof aanvragen om je kind buiten de vakanties van school te halen, kan ook in de volgende omstandigheden:

  • Verhuizing
  • Een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad
  • Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad
  • Overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad
  • Viering van een ambts- of huwelijksjubileum van ouders/verzorgers of grootouders

Ook het verzoek om extra verlof dien je bij de locatiedirecteur aan te vragen. Daarnaast is er nog een mogelijkheid om verlof aan te vragen voor iets dat voor jou en je kind belangrijk is, maar niet in het lijstje staat. Denk aan een huwelijk van mensen die geen familie zijn, maar wel belangrijk zijn voor je kind. In zulke gevallen kan je ook een aanvraag doen. De locatiedirecteur bepaalt dan of hij de reden belangrijk genoeg vindt en hoe lang je kind hiervoor verlof krijgt.

Klik hier om het verlofformulier vrijstelling schoolbezoek wegens gewichtige omstandigheden te downloaden.

Verlof bij religieuze verplichtingen

Wanneer je kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging bestaat er recht op verlof. Denk hierbij aan het Chinees of Joods Nieuwjaar, het Hindoestaans Holifeest en het Islamitisch Offerfeest en Suikerfeest. Dit moet uiterlijk twee dagen van tevoren gemeld worden. Voor niet-christelijke feesten geldt dat verlof van één vrije dag per feest aangevraagd mag worden. De locatiedirecteur beslist over dit verlof. Let op: voor culturele bijeenkomsten of festiviteiten bestaat geen recht op verlof.

Klik hier om het verlofformulier vrijstelling schoolbezoek wegens plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging te downloaden.

Bezwaar

Als je het niet eens bent met een beslissing over de vrijstelling, kun je schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen. Dit is vaak de locatiedirecteur van de school van je kind of eventueel de leerplichtambtenaar.

Ziekmelden of om andere reden niet op school

Dagelijks wordt door de leraar de absentieregistratie bijgehouden. Als een leerling afwezig is, zorgt u dat dit voor de aanvang van de lestijd, vóór 8.30 uur, is gemeld. Indien een leerling niet op school verschenen is, nemen wij voor 10.00 uur contact op met de ouders. De leraar maakt bij de absentieregistratie onderscheid tussen verlof, ziekte en niet-afgemeld afwezig.

De school is wettelijk verplicht om bij ongeoorloofd verzuim van 16 uur van de lestijd binnen vier weken een melding te maken van verzuim aan de afdeling Leerplicht van uw gemeente. Als hier sprake van is dan roept de leerplichtambtenaar de ouders op en wordt er onderzocht of er inderdaad sprake is van ongeoorloofd verzuim. Als dit het geval is, wordt onderzocht wat de redenen zijn van dit verzuim en worden er afspraken gemaakt om het verzuim te beëindigen. Daarnaast geldt deze wettelijke verplichting ook bij regelmatig te laat komen. In bovenstaande situaties zal de leraar eerst contact opnemen met de ouders om inzicht in de situatie te krijgen en ouders te informeren over de melding, alvorens de leerplichtambtenaar in te lichten.