De Herman Broerenstichting

De Herman Broerenstichting werd opgericht op 1 oktober 1970. Het doel van de Herman Broerenstichting is het behartigen van de belangen van leerlingen met beperkte verstandelijke vermogens.

Bestuur

De Herman Broerenstichting heeft één statutair bestuurder. Dit is Maarten van Kesteren. Hiermee geven wij invulling aan een eis uit de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. Die geeft namelijk aan dat de functies van bestuur en intern toezicht in twee verschillende organen moeten zijn ondergebracht. De bestuurder legt het beleid vast en voert de dagelijkse bestuurstaken uit. De Raad van Toezicht houdt intern toezicht. In onze statuten en in het bestuursreglement zijn de taken en bevoegdheden van de bestuurder vastgelegd. Klik hier om de statuten te downloaden. Klik hier om het bestuursreglement te downloaden.

Code Goed Bestuur

‘Goed onderwijs voor ieder kind’. Daar draagt goed bestuur van de scholen zeker aan bij. Vandaar dat de PO-Raad de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs heeft vastgesteld. Deze code moet er mede voor zorgen dat scholen in het primair onderwijs goed bestuur hebben en houden. In de Code Goed Bestuur staan bepalingen over de functiescheiding tussen bestuur en intern toezicht, de zorg voor kwalitatief goed onderwijs en een optimale ontwikkeling van leerlingen en medewerkers. Ook zaken als interne verantwoording, communicatie met belanghebbenden en cultuur komen aan bod. De Raad van Toezicht en het bestuur van de Herman Broerenstichting conformeren zich aan de Code. Klik hier om de Code Goed Bestuur te downloaden.

Integriteitscode Herman Broerenstichting

In deze integriteitscode staan de breed gedragen principes van onze organisatie. Ze gelden voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van onze stichting. De principes zeggen iets over de waarden die aan het gedrag en de cultuur ten grondslag liggen en de kenmerken van de houding van waaruit betrokkenen binnen onze organisatie handelen. Deze principes betreffen zowel de rol en het handelen van allen die direct betrokken zijn bij de stichting, maar ook personen en instanties die werken in opdracht van stichting. De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag binnen de specifieke context. Klik hier om de integriteitscode te downloaden.

Klokkenluidersregeling Herman Broerenstichting

De klokkenluidersregeling is bedoeld voor het kunnen melden van een vermoeden van een misstand binnen de Herman Broerenstichting. Klik hier om de klokkenluidersregeling te downloaden.

Algemene gegevens Herman Broerenstichting

  • Nummer bevoegd gezag 38209
  • Kamer van Koophandel Den Haag 41145285
  • ANBI erkend onder fiscaal nummer 00.27.81.815