De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de Herman Broerenstichting. De raad bekijkt of de stichting de beoogde doelen nastreeft en of beleid en strategie gericht zijn op het realiseren van deze doelen. Verder houdt de raad toezicht op zaken als financiën en risicobeheersing, kwaliteit van het onderwijs en de zorg en het naleven van wet- en regelgeving. Maar ook punten als integriteit en identiteit kunnen bij de Raad van Toezicht op tafel komen. De Raad van Toezicht controleert en adviseert het bestuur. Klik hier om het reglement van de Raad van Toezicht te downloaden.

De Raad van Toezicht van de Herman Broerenstichting bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr. H.A. Ordelman, voorzitter en lid van de remuneratiecommissie en de kwaliteitscommissie.
  • Mevr. I.R. Borgdorff, vicevoorzitter en lid van de kwaliteitscommissie.
  • Dhr. G. Hardeman, lid van de auditcommissie.
  • Dhr. F. van der Pal, lid van de remueratiecommissie en auditcommissie.
  • Dhr. A.L.M. Groen, lid van de kwaliteitscommissie.

Op grond van artikel 11 van het Reglement Raad van Toezicht Herman Broerenstichting (hierna RvT) heeft de RvT drie commissies ingesteld: auditcommissie, kwaliteitscommissie en remuneratiecommissie. Dit zijn commissies die de RvT ondersteunen bij het adviseren van het CvB, het uitvoeren van de verantwoordelijkheden als intern toezichthoudend orgaan, specifiek bij het uitoefenen van het  toezicht op de financiële sturing en op de onderwijskwaliteit door het College van Bestuur (hierna CvB) en het uitoefenen van de werkgeversrol richting het CvB. De commissies hebben een voorbereidende en verdiepende rol, zonder aan de integrale verantwoordelijkheid voor het toezicht door de gehele Raad van Toezicht iets af te doen.

Rooster van aftreden:

Naam Aftredend Herbenoembaar
Mw. I. Borgdorff 01-08-2023 Nee
Dhr. F. van der Pal 01-08-2023 Ja
Dhr. H.A. Ordelman 01-01-2024 Ja
Dhr. G. Hardeman 01-08-2024 Ja
Dhr. A.L.M. Groen 01-08-2025 Ja