Wilt u uw kind aanmelden op de Herman Broerenschool of het Herman Broerencollege in Naaldwijk, dan kunt u een afspraak maken met de intern begeleider voor een bezoek aan de school. Tijdens dit bezoek is er een oriënterend gesprek en een rondleiding door de school. Ook wordt aan u verteld wat het onderwijs inhoudt. De intern begeleider bespreekt met u de vervolgstappen die nodig zijn om uw zoon of dochter in te schrijven.

De intern begeleider van de Herman Broerenschool Naaldwijk is Anne van Gils
De intern begeleider van het Herman Broerencollege Naaldwijk is Ingrid Weijer

Indien u uw kind wilt aanmelden op het Herman Broerencollege in Monster, dan kunt u een afspraak maken met Kenneth Mackay, locatiecoördinator.

Voor alle leerlingen die worden aangemeld voor de Herman Broerenschool of het Herman Broerencollege, moet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband van de regio waarin de leerling woonachtig is. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de bekostiging van de plaatsing van de leerling op onze school en bepaalt binnen welke bekostigingscategorie de leerling valt. Binnen de Herman Broerenstichting is de uitvoering van het beleid met betrekking tot toelating van leerlingen op basis van het gestelde in artikel 13.22 van het Managementstatuut door het College van Bestuur gemandateerd aan de directie van de scholen. De Commissie van Begeleiding (CvB) adviseert de directie over toelating van de leerlingen tot onze school.