Ventilatiesystemen van onze scholen

Maarten van KesterenBestuur

Van minister Arie Slob (Onderwijs) hebben wij opdracht gekregen personeel en ouders te informeren over de ventilatie op onze scholen. De Herman Broerenstichting heeft opdracht gegeven aan Bouw & Organisatie BV en Schwagermann Technische Installaties om onderzoek te verrichten in onze gebouwen. Doel van deze inspectie was:
1. Controle of het schoolgebouw voldoet aan de minimale eisen van het vigerende Bouwbesluit.
2. In kaart brengen of er sprake is van recirculerende ventilatie in één ruimte zonder aanwezigheid van voldoende luchtverversing en handel vervolgens conform het ventilatie-advies van het RIVM.
3. In kaart brengen of er sprake is van recirculatie tussen verschillende ruimten bijvoorbeeld door warmteterugwinning en handel vervolgens conform het ventilatie-advies van het RIVM.

Inmiddels is het onderzoek afgerond. Conclusie is dat alle 5 gebouwen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Op slechts één locatie is, bij gebruik van de airco’s, recirculerende ventilatie aanwezig. Het gebruik van deze airco’s dient daarom uitsluitend plaats te vinden als er geen personen in de lokalen aanwezig zijn. Daarnaast wordt voorgesteld om de locaties te voorzien van CO2-meters, zodat de luchtkwaliteit kan worden bewaakt en er maatregelen getroffen kunnen worden indien deze te hoog wordt. Deze CO2-meters zijn inmiddels besteld, helaas zijn ze moeilijk leverbaar en zal het nog enige weken duren voordat deze gebruikt kunnen gaan worden.